ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo Poradenské a krizové centrum, p. o., vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a vedení prošetření je Mgr. Lenka Pekařová.

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

  • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě, dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
  • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení,
  • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost,
  • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž.

Další osoby byly s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb. z podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami a anonymními oznámeními se Příslušná osoba nebude zabývat.

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • písemně na adresu: Poradenské a krizové centrum, p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín

Obálku označte poznámkou „Neotvírat – Příslušná osoba“

  • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
  • telefonicky na číslo    +420 777 591 045, z hovoru není pořizován zvukový záznam. Příslušná osoba o obsahu hovoru vyhotoví písemný záznam, jehož obsah je oznamovatel povinen dle zákona odsouhlasit.

Oznámení obsahuje náležitosti dle §2 odst. 2

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

Skip to content