ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Zlínským krajem. Hlavním úkolem organizace je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a výkon pověření k sociálně-právní ochraně dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Poradenské a krizové centrum, p. o., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • poskytování sociálních služeb,
  • výkonu sociálně-právní ochrany dětí a
  • zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Poradenské a krizové centrum, p. o. , U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO: 00839281, e-mail: epodatelna@pkcentrum.cz , ID datové schránky: atukhia

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lenka Pekařová, e-mail: poverenec.oou@pkcentrum.cz, tel. 777 591 045

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě uzavření smlouvy o poskytování našich služeb.
Dále jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány  na základě plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby nebo výkonu konkrétní činnosti sociálně-právní ochrany dětí (dle charakteru poskytované sociální služby a činnosti sociálně-právní ochrany dětí).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Skip to content