ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CNRP

Centrum náhradní rodinné péče

Podpora pěstounských rodin formou doprovázení a psychologického, výchovného a sociálního poradenství.

Centrum náhradní rodinné péče

U Náhonu 5208, Zlín
cnrp@pkcentrum.cz
577 012 671

Kontakt

call +420 577 012 671

Pro koho je služba určena?

Náhradní rodiče (osoby pečující, osoby v evidenci), kteří mají s Poradenským a krizovým centrem, p.o. (PKC) uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a členové jejich rodiny (např. biologické děti).

Děti svěřené do péče osob, které mají uzavřenou dohodu s PKC, jejich rodiče a jiné blízké osoby.

Žadatelé o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a jejich děti (účastníci příprav zajišťovaných PKC).

Jak to funguje 

Na základě pověření organizace k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme oprávněni uzavírat s osobami pečujícími dohodu o výkonu pěstounské péče.

Maximální kapacita rodin, které mohou být CNRP doprovázeny, je 50 rodin.
Aktuálně máme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Nabízíme

 • Doprovázení pěstounských rodin.
 • Psychologické poradenství a psychoterapie.
 • Poradenství ve vývojových potřebách dětí a speciálně pedagogických otázkách.
 • Poradenství v otázkách náhradní rodinné péče, sociální poradenství.
 • Krizovou intervenci.
 • Výchovné poradenství.
 • Individuální a skupinovou reflexi pěstounů.

Dle pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme tyto činnosti:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona SPOD.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s nímž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b).
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Zajišťování a provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny.

Doprovázení pěstounských rodin

keyboard_arrow_down

Cílem služby doprovázení pěstounských rodin je poskytnout podporu rodinám, které přijaly dítě do pěstounské péče, kdykoli v průběhu pěstounské péče. Adaptace dítěte na novou rodinu (a ostatních z rodiny na nového člena) nebývá snadná. Nejen v průběhu této fáze, ale také po ní v rámci každodenních situací často pěstouni řeší otázku, jak dítě a ostatní členy rodiny optimálně podporovat, rozvíjet a jak předcházet možným potížím. Služba doprovázení Vám může pomoci vytvořit prostor pro reflexi nad rodinnou situací a pomůže vám rozšířit možnosti, jak posílit rozvoj dítěte a celé rodiny. Uvítáme i zapojení dětí do spolupráce, například pokud si potřebují ujasnit své místo v rodinných vztazích. Ve službě doprovázení se Vám bude věnovat a naslouchat vždy jedna konkrétní sociální pracovnice – průvodkyně, která se s Vámi bude setkávat na základě společné dohody. Tato služba staví na předpokladu, že vzájemný kontakt bude probíhat jako dlouhodobá spolupráce.

Poradenství ve vývojových potřebách dětí a speciálně pedagogických otázkách

keyboard_arrow_down

Nabízíme Vám pomoc při zhodnocení schopností a dovedností dítěte, pomůžeme s nácvikem běžných dovedností (např. sebeobsluha, hra, komunikace, potíže s učením), předáme kontakty na odborníky (lékař, psycholog, speciálně-pedagogické centrum atd.), informace ke specifickým obtížím a projevům dětí, doporučíme zajímavé akce (semináře, vzdělávání apod.). Budeme společně hledat možnosti, jak dítě rozvíjet, a případně hledat vhodné návazné služby pro dítě (např. předškolní a školní zařízení, mateřská centra). Dále budeme nápomocni v orientaci pěstounů a dítěte při přípravě na budoucí povolání.

Krizová intervence

keyboard_arrow_down

Situace krize může zastihnout kohokoliv. Ukazuje se, že pro překonání krize může být velmi užitečné, když s ní člověk nezůstane sám, ale má někoho, kdo jeho situaci pochopí, pomůže nad ní vytvořit určitý nadhled a pomůže hledat cesty, jak jí bezpečně projít. V našem centru jsme připraveni Vás provést náročnou situací tak, aby se pro Vás stala zvladatelnou.

Individuální a skupinová reflexe pěstounů

keyboard_arrow_down

Supervize Vám napomůže vnímat a reflektovat vlastní myšlenky, pochybnosti, obavy, otázky, názory a starosti spojené s výchovou dítěte v bezpečném prostředí. Může Vám nabídnout lepší porozumění prožívané situaci, získání nadhledu, uvolnění napětí a přinést další nápady, jak využít vlastní schopnosti nebo schopnosti jiných. Supervize také pomáhá předcházet pocitu vyhoření.

Psychologické poradenství

keyboard_arrow_down

Psychologické poradenství je většinou kratší formou psychologické podpory. V rámci něj můžeme spolu přemýšlet o tom, co by pro Vaši situaci mohlo být nápomocné a jak to zařídit. Psychologické poradenství nemusí být užitečné jenom pro toho, kdo má nějaký problém, ale také pro ty, kdo se chtějí v nějaké oblasti více rozvinout nebo posunout.

Poradenství v otázkách náhradní rodinné péče, sociální poradenství

keyboard_arrow_down
 • poradenství v období adaptace dítěte – získání přehledu v nové situaci, například kde hledat pomoc
 • pomoc při kontaktu s biologickou rodinou (možnost asistovaných setkání za účasti sociální poradkyně)
 • identita rodiče, dětí
 • přechod dětí z ústavního zařízení do pěstounské péče, odchod dítěte z pěstounské péče
 • různé otázky sociálně-právní

Výchovné poradenství

keyboard_arrow_down

V rámci výchovného poradenství s Vámi budeme rádi sdílet Vaši zkušenost a Vaše starosti s výchovou. Budeme Vám pomáhat na základě Vaší dosavadní zkušenosti hledat způsoby, jak své výchovné kompetence rozšiřovat a jak napomáhat formování osobnosti dítěte.

Poslání

Posláním CNRP je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.

Cíle služby

 • Napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích.
 • Přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině a posilovat jejich zdravé sebepojetí.
 • Zachovávat, rozvíjet a podporovat původní rodinné vazby dítěte s předpokladem možného návratu do biologické rodiny (pokud je toto pro dítě a jeho vývoj bezpečné).
 • Rozvíjet schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě, vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích při výkonu náhradní rodinné péče.

Zásady služby

 1. Zájem dítěte
 2. Důvěra
 3. Diskrétnost
 4. Respekt
 5. Spolupráce
 6. Zplnomocnění

Provozní doba + forma poskytování

Ambulantní  forma 

U Náhonu 5208, Zlín

Pondělí 9:00–13:00

Středa 9:00–15:00

Terénní forma 

Působíme v rámci celého Zlínského kraje.

Skip to content